Styczeń 2020

Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie diagnozy psychologicznej oraz wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Numer sprawy: AK.241.1.2020 ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.). W związku z planowanym zamówieniem: na świadczenie usług w zakresie diagnozy psychologicznej oraz wydania opinii […]

Projekt pt. „CZAS SENIORA”

Od  3 stycznia 2020 r. Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminami: Skórzec, Siedlce i Wiśniew  realizuje projekt  pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych. Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej. Informacja o projekcie.doc […]

Statut PCPR

UCHWAŁA Nr XXX / 177 /2006 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 30 czerwca 2006 r. w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie Uchwała w sprawie nadania statutu.doc UCHWAŁA Nr XV / 76 /2011 RADY POWIATU W SIEDLCACH z dnia 29 grudnia 2011 r. zmieniająca uchwałę w sprawie nadania statutu Powiatowemu Centrum Pomocy Rodzinie […]

Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020

Uchwała Nr X/53/2011 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 17 czerwca 2011 roku w sprawie uchwalenia Powiatowej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.doc Załącznik nr 1 do uchwały Powiatowa Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2011-2020.doc Załącznik nr 2 do uchwały Program promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Powiatu Siedleckiego na lata 2011-2020.pdf […]

Program wyrównywanie różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2020 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. […]