Program wyrównywanie różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2020 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie
do rehabilitacji zawodowej i społecznej.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w 2020 roku udzielona może być pomoc w ramach następujących Obszarów:

Obszar A – do 165.000,00 zł (do 35% kosztów realizacji) na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

Obszar B –  do 150.000,00 zł (do 35% kosztów realizacji) na likwidację barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar C – do 34.000,00 zł (do 50% kosztów realizacji) na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

Obszar D –  na likwidację barier transportowych (do 60% kosztów realizacji projektu
dot. placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w wysokości do 70% kosztów realizacji projektu dot. warsztatu terapii zajęciowej) do:

  1. 90 000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”,
    które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  2. 80 000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi,
  3. 270 000,00 zł dla autobusów;

Obszar E – na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych do 15.000,00 zł (do 20% kosztów realizacji) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała
z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30% beneficjentów tego projektu

Obszar F – na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej do 70% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80% kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Obszar G- skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnoprawnych. W przypadku Obszaru G, proponuje się nie ustalać wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Druki wniosków można pobrać w pok. nr 4 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach oraz poniżej:

Wniosek – Obszar B

Wniosek – Obszar C

Wniosek – Obszar D

Wniosek – Obszar F

Wnioski dotyczące Obszarów B, C, D, F programu należy składać do dnia 8 lutego 2020 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. W przypadku Obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu.

Szczegółowe informacje  na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON – Programy realizowane obecnie- Program wyrównywania różnic między regionami III) oraz w Oddziale Mazowieckim PFRON, a także w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.