Projekt pt. „CZAS SENIORA”

Od  3 stycznia 2020 r. Gmina Kotuń w partnerstwie z Gminami: Skórzec, Siedlce i Wiśniew  realizuje projekt  pt. „CZAS SENIORA” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Działanie 9.2 Usługi społeczne
i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

Realizatorami projektu są Gminne Ośrodki Pomocy Społecznej.

Informacja o projekcie.doc
Plakat.doc