Nowa Szansa na Przyszłość 2008

Podsumowanie realizacji projektu “Nowa Szansa na Przyszłość” w 2008 r.

W czerwcu 2008r. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach przystąpiło do realizacji projektu pod nazwą „Nowa szansa na przyszłość”, który współfinansowany był przez Europejski Fundusz Społeczny w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji” Poddziałanie 7.1.2. „Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie”. Projekt realizowany był w partnerstwie z Caritas Diecezji Siedleckiej.

Wsparciem objęto 66 osób w tym: 20 pełnoletnich wychowanków rodzin zastępczych i placówek opiekuńczo-wychowawczych oraz 46 osób niepełnosprawnych, w tym: 30 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Skórcu, 11 uczestników Warsztatów Terapii Zajęciowej w Siedlcach oraz 5 osób niepełnosprawnych – mieszkańców powiatu siedleckiego – potencjalnych kandydatów do WTZ.

Głównym celem projektu było zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych wychowanków oraz osób niepełnosprawnych. Cel ten osiągnięty został dzięki realizacji celów szczegółowych ukierunkowanych na: zwiększenie umiejętności społecznych, poszukiwania pracy, nabycie umiejętności określania zainteresowań i planów życiowych, poprawę samooceny, nabycie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych i komunikacyjnych.

Budżet projektu w 2008 roku określono na kwotę  418.461,60,-zł z czego wkład własny wyniósł 43.956,-zł. Na realizację wszystkich zaplanowanych działań wydatkowano łączną kwotę 334.022,04,-zł.

Pełna treść podsumowania znajduje się w poniższym załączniku: