Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” –

Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

przyjmowane będą w sposób ciągły od 01.06.2017 r. do 30.08.2017 r.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach) oraz poniżej:

Obszar A – likwidacja bariery transportowej:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A1 (93 KB)

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar A1 (96 KB)

Zadanie 2 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy kategorii B,

MS Word Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar A2 (92 kB)

Obszar B –  likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:

Zadanie 1 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,

MS Word Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B1 (92 KB)

MS Word Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B1 (94 KB)

MS Word Zaświadczenie lekarskie – zał. 3a B1 i 2 (49 KB)

Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,

MS Word Wniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar B2 (92 KB)

MS Word Wniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar B2 (94 KB)

MS WordZaświadczenie lekarskie – zał. 3a B1 i 2 (49 KB)

Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się

Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C2 (93 KB)

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany na rzecz podopiecznego – Obszar C2 (95 KB)

Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C3 (94 KB)

MS Word Zaświadczenie lekarskie – zał. 3c (21 KB)

MS WordPropozycja (oferta) specyfikacji i kosztorysu do protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia (15 KB)

MS WordSpecyfikacja i kosztorys protezy dla Beneficjenta wykonanej w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia(15 KB)

Zadanie  4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar C4 (95 KB)

MS WordZaświadczenie lekarskie – zał. 3c (21 KB)

MS WordPropozycja (oferta) specyfikacji i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia (15 KB)

MS WordSpecyfikacja i kosztorys naprawy protezy dla Wnioskodawcy w ramach programu „Aktywny samorząd” – wypełnia Protezownia (15 KB)

Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej

MS WordWniosek dla Wnioskodawcy składany w swoim imieniu – Obszar D (92 KB)

Załączniki nr 1 i nr 2 należy dołączyć do każdego wniosku składanego w Module I

MS WordOświadczenie o wysokości dochodów – zał. 1 (31 KB)

MS WordOświadczenie o wyrażaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych – zał. 2 (18 KB)

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce pod nr. tel. 25 644-81-72 wew. 224 lub 228