Informacja o rozpoczęciu realizacji projektu “Nowa Szansa na Przyszłość” w 2009 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach
informuje, że od dnia 1 marca 2009 roku rozpoczęło realizację projektu
“Nowa szansa na przyszłość”

w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez powiatowe centra pomocy rodzinie.

Głównym celem projektu Nowa szansa na przyszłość jest zwiększenie możliwości społecznych i zawodowych wychowanków placówek opiekuńczo-wychowawczych i rodzin zastępczych oraz osób niepełnosprawnych, które przyczynią się do zwiększenia szans tych grup na rynku pracy.

Cel główny projektu zostanie osiągnięty poprzez realizację następujących celów szczegółowych:

 • rozwijanie indywidualnego potencjału, nabywanie bądź doskonalenie umiejętności społecznych,
 • określenie możliwości, predyspozycji oraz aspiracji zawodowych,
 • nabycie lub zwiększenie umiejętności poszukiwania pracy,
 • zwiększanie lub nabycie nowych kwalifikacji zawodowych i uprawnień,
 • poprawa sytuacji materialnej,
 • nabycie lub zwiększenie umiejętności korzystania z nowoczesnych technik informacyjnych,
 • polepszenie warunków mieszkaniowych wychowanków,
 • polepszenie stanu zdrowia i usprawnienie psychoruchowe osób niepełnosprawnych.

Projekt skierowany jest do:

 • 30 wychowanków opuszczających placówki opiekuńczo-wychowawcze oraz rodziny zastępcze,
 • 55 osób niepełnosprawnych ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

Uczestnikami projektu są osoby w wieku aktywności zawodowej zagrożone wykluczeniem społecznym, korzystające ze świadczeń z pomocy społecznej, bezrobotne lub nieaktywne zawodowo lub zatrudnione.

Realizacja projektu jest zaplanowana na okres 10 miesięcy. W ramach w/w projektu oferujemy bezpłatne, kompleksowe wsparcie 85 uczestników, którzy zgłoszą swój akces do uczestnictwa w projekcie.

W ramach aktywnej integracji zostaną zastosowane, zgodnie z potrzebami i możliwościami beneficjentów, co najmniej trzy z czterech instrumentów:

 1. Aktywizacji zawodowej:
  • organizacja i finansowanie wsparcia indywidualnego lub grupowego przez doradcę zawodowego;
 2. Aktywizacji edukacyjnej:
  • sfinansowanie zajęć szkolnych związanych z uzupełnieniem wykształcenia poziomie ponadgimnazjalnym lub policealnym,
  • sfinansowanie zajęć w ramach kształcenia ustawicznego,
  • sfinansowanie części kosztów nauki na poziomie wyższym,
  • sfinansowanie kursów i szkoleń zawodowych osób niepełnosprawnych,
  • warsztaty integracyjno-szkoleniowe,
 3. Aktywizacji zdrowotnej:
  • sfinansowanie kosztów turnusów rehabilitacyjnych,
  • sfinansowanie kosztów zespołów ćwiczeń fizycznych usprawniających psychoruchowo lub zajęć rehabilitacyjnych;
 4. Aktywizacji społecznej:
  • organizacja i finansowanie wsparcia indywidualnego lub grupowego przez psychologa,
  • informowanie o prawach i uprawnieniach,
  • pomoc na zagospodarowanie w formie rzeczowej.