Informacja o odstąpieniu od realizacji projektu pn. “Szansa na przyszłość”


Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, informuje iż tutejsza jednostka odstąpiła od realizacji projektu pn. „Szansa na przyszłość” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Osi Priorytetowej IX „Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem” Działanie 9.1 „Aktywizacja społeczno- zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 z przyczyn uniemożliwiających zakończenie etapu procesu rekrutacji z uwagi na niewystarczającą liczbę docelową uczestników.