Działalność organizacji pozarządowych współpracujących z PCPR w Siedlcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2017 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2016. 1817) zleciło organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w ramach niżej wymienionych działań:

Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego i przedmiotów ortopedycznych dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.

Caritas Diecezji Siedleckiej
adres: Centrum Pomocy BLIŹNIM– punkt wypożyczania sprzętu rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych
ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce,
tel. 25 640 71 30 wew. 113

Polski Komitet Pomocy Społecznej
adres: ul. Zbrojna 39– punkt wypożyczania sprzętu
rehabilitacyjnego oraz przedmiotów ortopedycznych
ul. 3 Maja 28/310, 08-110 Siedlce,
tel. 25 632 21 78

Mieszkańcy Powiatu Siedleckiego w celu wypożyczenia sprzętu rehabilitacyjnego powinni posiadać następujące dokumenty:

 • dowodu osobistego,
 • zaświadczenia lekarskiego wskazującego na potrzebę zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny i przedmioty ortopedyczne,
 • kserokopii orzeczenia o stopniu niepełnosprawności, bądź orzeczenia o posiadaniu grupy inwalidzkiej lub legitymacji osoby niepełnosprawnej.

Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego.

Caritas Diecezji Siedleckiej
ul. Budowlana 1, 08-110 Siedlce
tel. 25 640 71 30

W ramach zadania zostanie zorganizowany 10- dniowy letni wypoczynek w Ośrodku „Banderoza” w Głuchołazach dla dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego. Dzieci będą miały zapewnioną całodobowa opiekę wykwalifikowanej kadry, ubezpieczenie, transport, wyżywienie oraz atrakcyjny program kolonijny. Celem zadania jest wspieranie dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych.
Cele szczegółowe to m.in.:

 • integracja dzieci i młodzieży, budowanie poczucia bezpieczeństwa, akceptacji, zrozumienia i przynależności,
 • rozwijanie umiejętności społecznych,
 • praca nad bieżącymi problemami i konfliktami w relacjach z grupą,
 • inicjowanie i wzmacnianie pozytywnych zmian w zachowaniu,
 • wyrabianie poczucia dyscypliny, systematyczności i dokładności w pracy.

Organizacja i prowadzenie zajęć zmierzających do aktywizacji i integracji społecznej dzieci i młodzieży niepełnosprawnej z terenu Powiatu Siedleckiego.

Fundacja „Żółty Latawiec”
adres: ul. Warszawska 133, 08-110 Siedlce
tel. 662 170 590

Zajęcia prowadzone od 1 marca 2017 roku do 30 września 2017 roku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach projektu „Trening Umiejętności Społecznych dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego”.
Zajęcia prowadzone będą przez 3 miesiące dla 1 grupy, razem 4 dzieci – dla których przypada dwóch opiekunów. Do projektu zostało zaangażowanych dwóch terapeutów z doświadczeniem w pracy z osobami niepełnosprawnymi. Dzieci pod okiem terapeutów odbędą zajęcia ukierunkowane na kształtowanie umiejętności:

 • zawierania znajomości,
 • słuchania,
 • zadawania pytań,
 • inicjowania rozmowy,
 • reagowania na krytykę,
 • radzenia sobie w miejscach użyteczności publicznej.

Stowarzyszenie Rodziców
Dzieci Niepełnosprawnych „Mgiełka”
adres: Żelków Kolonia, ul. Akacjowa 35, 08-110 Siedlce
tel. 692 280 353

Zajęcia prowadzone od 15 marca 2017 roku do 31 grudnia 2017 roku dla dzieci niepełnosprawnych z terenu Powiatu Siedleckiego w ramach terapii zajęciowej oraz wyjścia na basen pn. „Z podniesionym czołem”.
Zajęcia prowadzone będą w formie zabawy w celu lepszego przyswojenia wiedzy na temat życia w społeczeństwie, poznania otaczającego środowiska. W ramach zadania zaplanowano udział dzieci i młodzieży niepełnosprawnej w cyklicznych wyjściach na basen w celu poprawy funkcjonowania psychospołecznego, usprawnienia ogólnorozwojowego, rozładowania napięć różnego typu oraz poprawę kondycji fizycznej. Jednym z założonych celów jest zastosowanie odpowiedniego programu, aby zainteresować dzieci i młodzież niepełnosprawną z terenu Powiatu Siedleckiego tak aby chciały aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym i były otwarte na nowe wyzwania.
Terapia i zajęcia umożliwią nie tylko zaspokojenie sportowych potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej ale także poprawią korygowanie i leczenie wad postawy.
Projekt w istotny sposób wpłynie na stopień integracji z rówieśnikami, poczucia własnej wartości, które jest istotne w zdobywaniu nowych umiejętności.

Prowadzenie specjalistycznego punktu konsultacyjno – interwencyjnego działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego.

Prowadzenie punktu będzie realizowane w Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej przy Caritas Diecezji Siedleckiej w Siedlcach, ul. Budowlana 1.
Wszelkie informacje można uzyskać pod nr telefonu 501 053 366 lub 25 640 71 30 oraz pod adresem e – mail: siedlce.cpi@caritas.pl

W ramach punktu osoby z terenu Powiatu Siedleckiego pokrzywdzone lub/i osoby jej najbliższe będą mogły korzystać nieodpłatnie z następujących form pomocy:

 • poradnictwa prawnego;
 • poradnictwa psychologicznego/psychiatrycznego;
 • psychoterapii;
 • terapii dzieci skrzywdzonych przestępstwem;
 • doradztwa zawodowego;
 • konsultacji z pracownikiem socjalnym;
 • pokrycia kosztów związanych z edukacją ogólnokształcącą i zawodową;
 • udzielania schronienia w formie mieszkania interwencyjnego;
 • pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, lekarstw w zakresie, w którym lek nie podlegałby refundacji lub w części, w której nie jest refundowany, wyrobów medycznych, w tym materiałów opatrunkowych, przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, w zakresie niezbędnym w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw;
 • dofinansowania do czynszu (tylko w przypadku posiadania tytułu prawnego do lokalu i zamieszkiwania bez sprawcy przestępstwa);
 • finansowania dojazdu do „Centrum Pomocy Interdyscyplinarnej”
  w Siedlcach;
 • bonów żywnościowych;
 • zakupu odzieży, obuwia oraz środków czystości;
 • dostosowania lokalu mieszkalnego lub budynku mieszkalnego do potrzeb osoby pokrzywdzonej przestępstwem w przypadku, gdy utrata sprawności fizycznej nastąpiła w wyniku przestępstwa;
 • pokrywania kosztów świadczeń zdrowotnych, wyborów medycznych,
  w tym przedmiotów ortopedycznych oraz środków pomocniczych, jeżeli jest to niezbędne w procesie leczniczym doznanego uszczerbku na zdrowiu wynikającego z przestępstwa lub jego następstw.