Nieodpłatna pomoc prawna dla uprawnionych mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pokój nr 8 – parter).
 2. Mordy, ul. 3 Maja 2 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
 3. Wodynie, ul. Siedlecka 41 – lokal Gminy Wodynie – siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach.

Nieodpłatna pomoc prawna realizowana w ramach rządowego programu udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej przez Fundację Togatus Pro Bono przysługuje osobie:

 1. której w okresie 12 miesięcy poprzedzających zwrócenie się o udzielenie nieodpłatnej pomocy prawnej zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 2015 r. poz. 163, z późn. zm.2) i wobec której w tym okresie nie wydano decyzji o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia lub,
 2. która posiada ważną Kartę Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz.U. poz. 1863), lub
 3. która uzyskała zaświadczenie, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz.U. z 2014 r. poz. 1206 oraz z 2015 r. poz. 693), lub
 4. która posiada ważną legitymację weterana albo legitymację weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz.U. Nr 205, poz. 1203), lub
 5. która nie ukończyła 26 lat, lub
 6. która ukończyła 65 lat, lub
 7. która w wyniku wystąpienia klęski żywiołowej, katastrofy naturalnej lub awarii technicznej znalazła się w sytuacji zagrożenia lub poniosła straty, lub
 8. która jest w ciąży.

Osoba uprawniona do nieodpłatnej pomocy prawnej o której mowa wyżej w:

 • pkt 1 – wykazuje przez przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
 • pkt 2 – wykazuje przez przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny;
 • pkt 3 – wykazuje przez przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego;
 • pkt 4 – wykazuje przez przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa;
 • pkt 5 i 6 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość;
 • pkt 7 – wykazuje przez złożenie oświadczenia, że zachodzi co najmniej jedna z okoliczności wymienionych w tym przepisie;
 • pkt 8 – wykazuje przez przedłożenie dokumentu potwierdzającego ciążę.

HARMONOGRAM PRACY
NIEODPŁATNEJ POMOCY PRAWNEJ
rok 2018
Starostwo Powiatowe w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce
(pokój nr 8 – parter)
(punkt prowadzony przez Fundację TOGATUS PRO BONO)

Poniedziałek od godz. 8.00 do 12.00  – radca prawny
Wtorek od godz. 12.00  do 16.00  – radca prawny
Środa             od godz. 14.00 do 18.00  – radca prawny
Czwartek od godz. 12.00  do 16.00  – radca prawny
Piątek od godz. 8.00  do 12.00  – radca prawny

Kierownik
Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie
w Siedlcach
mgr inż. Anna Gugała