NIEODPŁATNA POMOC PRAWNA NA TERENIE POWIATU SIEDLECKIEGO

Na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej:

 1. Siedlce, ul. Piłsudskiego 40 -lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Starostwa Powiatowego w Siedlcach.
 2. Mordy, ul. 3 Maja 2 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Mordach.
 3. Wodynie, ul. Siedlecka 41 – lokal Gminy Wodynie – siedziba Gminnego Ośrodka Kultury w Wodyniach.

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymać mogą:

 • osoby, które nie ukończyły 26 roku życia,
 • osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,
 • osoby, które ukończyły 65. lat,
 • osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,
 • kombatanci,
 • weterani,
 • zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną,
 • kobiety w ciąży.

Nieodpłatna pomoc prawna ma na celu:

 • poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach,
 • wskazaniu osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,
 • pomocy w sporządzeniu projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowo administracyjnym,
 • sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym.

Osoby uprawnione mogą uzyskać informacje w zakresie: prawa pracy, przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa administracyjnego, prawa ubezpieczeń społecznych, prawa rodzinnego, prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.