Zaproszenie do złożenia oferty na świadczenie usług w zakresie diagnozy psychologicznej oraz wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Numer sprawy: AK.241.1.2020

ZAPROSZENIE DO ZŁOŻENIA OFERTY

w postępowaniu o wartości szacunkowej netto nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro zgodnie z art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2019.0.1843 t.j.).

W związku z planowanym zamówieniem: na świadczenie usług w zakresie diagnozy psychologicznej oraz wydania opinii o posiadaniu predyspozycji i motywacji do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zgodnie z art. 42 ust. 1 pkt. 5b oraz art. 46 ust. 3 z ustawy z dn. 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U.2019.poz.1111 t.j z późn. zm.).

Termin realizacji zamówienia: od dnia zawarcia umowy do dnia  30.04.2020 r.

Pełna treść ogłoszenia.docx

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf