Aktualności

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o spotkaniu grupy wsparcia dla rodzin zastępczych  pn. „Bezpieczne wakacje”. Spotkanie odbędzie dnia 5 czerwca 2019 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00, w sali 107   (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, przy udziale koordynatorów rodzinnej pieczy zastępczej oraz psychologa. Program  grupy […]

Zaproszenie do udziału w projekcie „Aktywny Absolwent” realizowanym przez Instytut Tyflologiczny PZN

Instytut Tyflologiczny Polskiego Związku Niewidomych zaprasza do udziału w projekcie pn. „ Aktywny Absolwent” współfinansowanym ze środków PFRON, realizowanym w ramach pilotażowego programu „Absolwent”. Projekt skierowany jest do osób, które spełniają łącznie poniższe warunki: posiadają orzeczenie o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności wzrokowej, są studentami ostatniego roku lub absolwentami uczelni wyższych w ostatnich pięciu latach, […]

Rekrutacja do projektu pn. „GraduatON”

Międzynarodowa Fundacja „Reaxum” realizuje Projekt pn. „GraduatON”, współfinansowany ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2020 r., w tym I okres realizowany jest od 1 października 2018 r. do 30 września 2019 r., II okres projektu realizowany jest od 1 października 2019 r. do […]

Wyniki otwartego konkursu ofert na 2019 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2019 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2016. 1817) zleciło organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w ramach niżej wymienionych działań: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego […]

Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy

Projekt nr POWR.02.06.00-00-0054/17 pn. „Wypracowanie i upowszechnianie, we współpracy z partnerami społecznymi, modelu wsparcia osób niepełnosprawnych w środowisku pracy” współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014–2020, Oś Priorytetowa II. Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.6 Wysoka jakość polityki na rzecz włączenia społecznego i […]

Poszukiwanie kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej

Jeśli czujesz potrzebę pomocy dzieciom, które są pozbawione opieki rodziców zgłoś się do nas – czekamy na Ciebie. Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako organizator rodzinnej pieczy zastępczej poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci pozbawionych opieki rodzicielskiej. W rodzinach zastępczych umieszczane są dzieci, które z różnych względów znalazły się w trudnej […]

Grupa wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje o spotkaniu grupy wsparcia dla rodzin zastępczych pn. „Zagrożenia w sieci – ciemna strona Internetu”. Spotkanie odbędzie się dnia 20 marca 2019 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00, w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40 przy udziale koordynatorów rodzinnej […]

Program wyrównywanie różnic między regionami III

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2019 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i społecznej. […]

Nabór wniosków w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski w ramach programu „Zajęcia klubowe w WTZ” będą przyjmowane od 15 października do 5 listopada 2018 roku dla zajęć klubowych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, które odbywać się będą przez pełen rok realizacyjny (tj. od 1 lutego 2019 r. do 31 stycznia 2020 r.), Druk wniosku oraz umowy dostępne są […]

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2019. Na podstawie […]

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, będą przyjmowane od 1 lutego 2019r. Szczegółowe informacje na temat realizacji zadań udzielane są w pok. nr 4 Powiatowego […]

Zasady oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową oraz system rozliczania kosztów dojazdu Wnioskodawcy

Uchwała Nr 206/ 402 /2018 Zarządu Powiatu w Siedlcach z  dnia  20 sierpnia roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”- Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu […]

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż  od 10.09.2018 r. do 10.10.2018 r. rozpoczyna się  II nabór  wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój […]

Program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych realizuje program „STABILNE ZATRUDNIENIE – osoby niepełnosprawne w administracji i służbie publicznej”, którego celem jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji publicznej. Cel programu Celem programu jest podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych w administracji […]

PROGRAM ’’DOBRY START’’

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach jako realizator rządowego programu ’’Dobry start’’ informuje, że od dnia 1 sierpnia do dnia 30 listopada danego roku przyjmowane będą wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczenia dobry start. Wnioski należy składać drogą papierową w siedzibie Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, pok. nr 3. Wnioski […]

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł I

Dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd”- Moduł I Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową będą przyjmowane od 02.07.2018 r. do 30.08.2018 r. W 2018 roku realizowane będą następujące […]

Administrator i Inspektor Ochrony Danych

Zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.Urz. UE L 119, s. 1) – dalej “rozporządzenie 2016/679” – informujemy, że: Administratorem danych osobowych w […]

Nieodpłatna pomoc prawna dla uprawnionych mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że na terenie Powiatu Siedleckiego w 2018 roku funkcjonują trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej: Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Starostwa Powiatowego w Siedlcach (pokój nr 8 – parter). Mordy, ul. 3 Maja 2 – lokal Powiatu Siedleckiego – siedziba Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych […]

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych Diecezji Siedleckiej Oddział w Siedlcach Zaprasza na XVIII Dwutygodniowy Letni Plener Artystyczny

Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych zaprasza serdecznie wszystkie osoby niepełnosprawne na letni plener artystyczny, który odbędzie się w dniach od 6 do 20 lipca 2018 roku w Ośrodku Wypoczynkowym „Relaks” w Dąbkach nad morzem. Plener organizowany jest dla osób niepełnosprawnych w różnym wieku i z różną niepełnosprawnością. Więcej informacji na plakacie poniżej:

INFORMACJA

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że Zarząd PFRON przyjął dokument pn.: Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2018 roku. Jednocześnie informujemy, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: będą […]

CENTRUM WSPARCIA DLA OSÓB W STANIE KRYZYSU PSYCHICZNEGO

Fundacja ITAKA na zlecenie Ministerstwa Zdrowia realizuje projekt finansowany ze środków Narodowego Programu Zdrowia na lata 2016-2020 pn. „Centrum wsparcia”, którego celem jest prowadzenie działań na rzecz zapobiegania depresji, samobójstwom i innym zachowaniom autodestrukcyjnym. W ramach Centrum Wsparcia udzielana jest całodobowa pomoc osobom znajdującym się w stanie kryzysu psychicznego poprzez telefon, czat i email. CENTRUM […]

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane od 22  stycznia 2018r. Szczegółowe informacje na […]

Gala „Ubi Caritas” 2017

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zostało wyróżnione w kategorii Współpraca podczas Gali „Ubi Caritas”. Uroczystość gali odbyła się w Teatrze Kamienica w Warszawie w dniu 21 października 2017 roku. Coroczna gala to ogólnopolska inicjatywa ekumeniczna: Caritas Polska, prawosławnego Eleos i dwóch ewangelickich Diakonii. Nagrody Ubi Caritas przyznane zostały za wrażliwość na potrzeby osób ubogich […]

Dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2018. Na podstawie […]

Lista rankingowa wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza listę rankingową wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach modułu I:

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu siedleckiego do udziału w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00 w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Celem grupy wsparcia jest między innymi […]

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż od 04.09.2017 r. do 10.10.2017 r. rozpoczyna się II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz […]

Realizacja projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Gmina Kotuń / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu od 1 lipca 2017r. do 31 października 2018r. w partnerstwie z: Gminą Wiśniew, Gminą Siedlce, Gminą Skórzec, Gminą Wodynie, Gminą Mokobody, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach będzie realizować projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wzrost […]

POGODNE LATO 2017

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach. Bezpośrednim realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2017” zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. W 2017 roku powiat siedlecki […]

Wakacyjna Akcja Caritas 2017

Już po raz trzeci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zleca Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizację letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2017”. Wypoczynek odbędzie się w Głuchołazach w terminie […]

Nowe programy realizowane przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wprowadził nowe programy mające na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pilotażowy program „ ABSOLWENT” Cel programu Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki […]

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 01.06.2017 r. do 30.08.2017 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Działalność organizacji pozarządowych współpracujących z PCPR w Siedlcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2017 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2016. 1817) zleciło organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w ramach niżej wymienionych działań: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego […]

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do października 2017 roku będzie realizowało I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego”, finansowanego ze środków budżetu państwa i zaprasza do składania oferty zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.

I edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w okresie do października 2017 roku będzie realizował I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego “, finansowanego ze środków budżetu państwa. Cele, zakładane rezultaty i sposób realizacji określone są w „Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie […]

Przejdź do serwisu BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Przejdź do serwisu BIP Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu www.mazovia.pl. Link otwiera nowe okno

Logo

Przejdź do serwisu PFRON - Program Aktywny Samorząd

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Skórzec

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Kisielany

Przejdź do strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM