Aktualności

Lista rankingowa wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza listę rankingową wnioskodawców, którym na dzień 22.09.2017 roku zostało przyznane dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2017 roku, w ramach modułu I:

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza rodziny zastępcze funkcjonujące na terenie powiatu siedleckiego do udziału w spotkaniu grupy wsparcia, które odbędzie się w dniu 20 września 2017 r. (środa) w godzinach 16.00 – 18.00 w sali 107 (I piętro) w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40. Celem grupy wsparcia jest między innymi […]

II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż od 04.09.2017 r. do 10.10.2017 r. rozpoczyna się II nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz […]

Realizacja projektu „Wzrost kompetencji nadzieją na sukces”

Gmina Kotuń / Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kotuniu od 1 lipca 2017r. do 31 października 2018r. w partnerstwie z: Gminą Wiśniew, Gminą Siedlce, Gminą Skórzec, Gminą Wodynie, Gminą Mokobody, Centrum Integracji Społecznej w Siedlcach i Powiatowym Urzędem Pracy w Siedlcach będzie realizować projekt współfinansowany z Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pn. „Wzrost […]

POGODNE LATO 2017

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach. Bezpośrednim realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2017” zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. W 2017 roku powiat siedlecki […]

Wakacyjna Akcja Caritas 2017

Już po raz trzeci Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zleca Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizację letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2017”. Wypoczynek odbędzie się w Głuchołazach w terminie […]

Nowe programy realizowane przez PFRON

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w celu  wspierania rehabilitacji zawodowej osób niepełnosprawnych wprowadził nowe programy mające na celu podniesienie wskaźnika zatrudnienia osób niepełnosprawnych. Pilotażowy program „ ABSOLWENT” Cel programu Celem programu jest umożliwienie wejścia na rynek pracy osób niepełnosprawnych posiadających wykształcenie wyższe lub realizujących ostatni rok nauki […]

Nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 01.06.2017 r. do 30.08.2017 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Działalność organizacji pozarządowych współpracujących z PCPR w Siedlcach

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert na 2017 rok, zgodnie z ustawą „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2016. 1817) zleciło organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego realizację zadań publicznych w ramach niżej wymienionych działań: Prowadzenie wypożyczalni sprzętu rehabilitacyjnego […]

Zaproszenie do składania ofert na prowadzenie Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie dla mieszkańców Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że do października 2017 roku będzie realizowało I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego”, finansowanego ze środków budżetu państwa i zaprasza do składania oferty zgodnie z wymogami zawartymi w ogłoszeniu.

I edycja Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że w okresie do października 2017 roku będzie realizował I edycję “Programu korekcyjno-edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie na terenie Powiatu Siedleckiego “, finansowanego ze środków budżetu państwa. Cele, zakładane rezultaty i sposób realizacji określone są w „Programie korekcyjno – edukacyjnym dla osób stosujących przemoc w rodzinie […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2017 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających […]

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: W ramach naboru I przyjmowane będą od 16.03.2017 r. do 30.03.2017 r. W ramach naboru II przyjmowane będą od 04.09.2017 r. do […]

Ogłoszenie o terminie składania wniosków w ramach dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać do dnia 28 kwietnia 2017 roku w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Szczegółowe informacje na temat turnusów można uzyskać w siedzibie jednostki oraz pod numerem telefonu 25 644-81-72.

Zaproszenie do udziału w projekcie “SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Pełną treść ogłoszenia została udostępniona […]

Informacja dotycząca „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III”

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2017 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i […]

Przejdź do serwisu Powiatu Siedleckiego

Przejdź do serwisu BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Przejdź do serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do serwisu PFRON - Program Aktywny Samorząd

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Skórzec

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Kisielany

Przejdź do strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia  Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM