Kto może wnioskować o wydanie karty parkingowej:

1. Osoba niepełnosprawna zaliczona od dnia 1 lipca 2014 r., do znacznego stopnia niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia – jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Wskazanie to nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności. Samo zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w zakresie samodzielnego poruszania się. Osoby, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 r. wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O, 05-R lub 10-N i wskazaniem do karty parkingowej zawartym w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia, uzyskają kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się.

2. Osoba niepełnosprawna zaliczona od dnia 1 lipca 2014 r., do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności, mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia – jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym. Wskazanie to jest uzależnione od przyczyny niepełnosprawności oznaczonej symbolem 04-O, 05-R lub 10-N.

3. Osoba niepełnosprawna posiadająca orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydane od dnia 1 lipca 2014 r mająca znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia – jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym.4. Osoba niepełnosprawna, która nie ukończyła 16 roku życia, posiadająca orzeczenie wydane od dnia 1 lipca 2014 r mająca ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się określone w punkcie 9 „wskazań dotyczących” orzeczenia – jako spełnianie przesłanek określonych w ustawie prawo o ruchu drogowym.

OSOBA NIEPEŁNOSPRAWNA ZALICZONA DO LEKKIEGO STOPNIA NIEPEŁNOSPRAWNOŚCI NIE JEST UPRAWNIONA DO UZYSKANIA KARTY PARKINGOWEJ.

Wniosek o wydanie karty parkingowej można złożyć do dowolnie wybranego przewodniczącego zespołu. Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście z wyjątkiem:

1. Osoby, która nie ukończyła 18. roku życia, za którą wniosek składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów;
2. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie pozostającej pod władzą rodzicielską, za którą wniosek składa jeden z rodziców;

3. Osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie niepozostającej pod władzą rodzicielską lub osoby ubezwłasnowolnionej częściowo, za którą wniosek składa odpowiednio opiekun lub kurator ustanowiony przez sąd.

Wniosek o wydanie karty parkingowej dla placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania do przewodniczącego zespołu właściwego ze względu na siedzibę placówki.

Osoba składając wniosek przedstawia oryginał prawomocnego orzeczenia o niepełnosprawności, o stopniu niepełnosprawności lub o wskazaniach do ulg i uprawnień zawierającym wskazanie do karty parkingowej.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Do wniosku placówki dołącza się:

1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej,

2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Składając wniosek wnioskodawca oświadcza o: posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki; prowadzeniu przez placówkę działalności w zakresie opieki, rehabilitacji lub edukacji osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się i uprawnieniu do uzyskania karty parkingowej, a także przedstawia dowód rejestracyjny pojazdu placówki.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważnionej.

Wniosek o wydanie karty parkingowej może złożyć osoba niepełnosprawna posiadająca ważne, prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, zawierające wskazanie do karty parkingowej, wydane przez Miejski/Powiatowy Zespół do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności.

Do wniosku należy dołączyć:


– jedną aktualną fotografię (o wymiarach 35mm x 45mm),
– oryginał orzeczenia do wglądu (lub kserokopię dołączoną do wniosku),
– dowód uiszczenia opłaty w łącznej kwocie 22,00 zł, w tym:
     

  • opłatę za wydanie karty parkingowej w wysokości 21,00 zł,
         
  • opłatę ewidencyjną za wydanie karty parkingowej w wysokości 1,00 zł.

Opłaty należy dokonać: na rachunek bankowy Urzędu Miasta Siedlce
nr 28 1050 1894 1000 0022 1545 6456 (ING Bank Śląski S.A. Oddział w Siedlcach),

– przelewem bankowym w formie papierowej,
– lub za pomocą systemów bankowości elektronicznej (należy wydrukować potwierdzenie przelewu).

W tytule przelewu należy wpisać:
Wydanie karty parkingowej dla …………… (imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej).