Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zobowiązuje się zapewnić dostępność strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach.

Data publikacji strony internetowej: 2008-12-20.
Data ostatniej dużej aktualizacji: 2021 -10-01.

Strona internetowa jest zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych

Oświadczenie sporządzono dnia : 2021-10-01 Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Małgorzata Michalczyk , pcpr@pcprsiedlce.pl
Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu 25 644 81 72
Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie. Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Link do strony Rzecznika Praw Obywatelskich

Dostępność architektoniczna

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach usytuowane jest w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach przy ul. J. Piłsudskiego 40.

W budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach (wejście główne) na parterze znajduje się:
-zespół ds. rodzinnej pieczy zastępczej – pokój nr.1-3,
-zespół ds. rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych – pokój nr 4-5.
Do wejścia prowadzą schody. Przy schodach do wejścia znajduje się podjazd dla wózków.
Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące.
Wejście jest dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
W budynku nie ma windy.
W budynku na parterze jest dostępna toaleta przystosowana dla osób z niepełnosprawnością ruchową.
Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze.
Wzdłuż budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach znajduje się parking, z wyznaczonymi miejscami parkingowymi dla osób niepełnosprawnych.
Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
W budynku nie ma pętli indukcyjnych.
W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących
W budynkach w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach, ul. J. Piłsudskiego 40, część B usytuowane w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach
W budynku znajduje się:

 • stanowisko kierownika – pokój nr. 5,
 • stanowisko administracyjno-kadrowe- pokój nr. 6,
 • zespół ds. finansowych – pokój nr. 2,
 • zespół ds. świadczeń i pomocy środowiskowej- pokój nr. 3.
  Pomieszczenia biurowe znajdują się na wysokim parterze.
  Wejście do budynku nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych.
  W budynku nie występują inne udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
  Do budynku można wejść z psem asystującym i z psem przewodnikiem.
  W budynkach w chwili obecnej nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.
  Więcej informacji o dostępności cyfrowej można znaleźć na stronie Ministerstwa Cyfryzacji poświęconej temu tematowi.

Raport o stanie zapewnienia dostępności podmiotu publicznego.pdf