Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Ptaszkach z filią w Kukawkach dla osób przewlekle chorych psychicznie prowadzony przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom z Chorobą Alzheimera.  Opiekę nad pensjonariuszami sprawuje kadra wykwalifikowanych pielęgniarek, terapeutów oraz rehabilitantów, którzy dbają o zdrowie, rozwój i samopoczucie pensjonariuszy.

DPS jest placówką całodobowej opieki dla osób z chorobą Alzheimera i innymi zespołami otępiennym oraz przewlekle psychicznie chorych, które wymagają całodobowej opieki osób drugich.

Osoba ubiegająca się o przyjście do domu powinna rozpocząć starania od wizyty w Miejskim lub Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej właściwym dla miejsca zamieszkania.

Wymagane dokumenty:

 • Podanie z prośbą o skierowanie do domu pomocy w Ptaszkach
 • Zaświadczenie lekarskie (od lekarza rodzinnego) o stanie zdrowia i potrzebie zapewnienia całodobowej opieki w warunkach domu pomocy.
 • Kopia dokumentacji medycznej
 • Zaświadczenie od psychiatry lub neurologa o chorobie Alzheimera lub innym zespole otępiennym
 • Pisemna zgoda na zamieszkanie w domu pomocy
 • Pisemna zgoda na ponoszenie opłaty w wysokości 70% emerytury lub renty.
 • W przypadku osoby ubezwłasnowolnionej: postanowienie Sądu o ubezwłasnowolnieniu i wyznaczeniu opiekuna prawnego.
 • Pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej przeprowadzi wywiad środowiskowy w miejscu zamieszkania osoby ubiegającej się o umieszczenie w domu pomocy.
 • W przypadku, gdy Gmina odmówi wydania skierowania do domu pomocy społecznej osoba zainteresowana ma prawo wniesienia odwołania do Kolegium Samorządowego w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji, za pośrednictwem organu wydającego decyzją.

Opłaty za utrzymanie ponoszą:

 1. Mieszkaniec domu 70 % swojego dochodu (renty, emerytury).
 2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% tego kryterium. W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 250% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
 3. Gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.

Koszt miesięcznego pobytu w 2021 r. zatwierdzony przez Starostę Siedleckiego wynosi 4 102,00 zł (Zarządzenie nr 28/2021 Starosty Siedleckiego z dnia 19 marca 2021 r.)

Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest:

 • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
 • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 19 października 2005 roku w sprawie domów pomocy społecznej.

Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, która nie może samodzielnie funkcjonować w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.