Zgodnie z art. 54 pkt 1 ustawy o pomocy społecznej z dnia 12.03.2004 roku
(Dz.U z 2023 r. poz. 901 z późn zm.) Osobie wymagającej całodobowej opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niemogącej samodzielnie funkcjonować
w codziennym życiu, której nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, przysługuje prawo do umieszczenia w domu pomocy społecznej.

Na terenie Powiatu Siedleckiego funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej dla Osób z Chorobą Alzheimera w Ptaszkach z filią w Kukawkach.

Dom prowadzony jest przez Siedleckie Stowarzyszenie Pomocy Osobom
z Chorobą Alzheimera i świadczy usługi bytowe, opiekuńcze, wspomagające i edukacyjne dla 53 mieszkańców z chorobą Alzheimera i innymi chorobami otępiennymi oraz przewlekle psychicznie chorych.

Decyzję o skierowaniu do Domu Pomocy Społecznej wydaje organ gminy właściwej dla tej osoby w dniu jej kierowania do domu pomocy społecznej.

Opłaty za utrzymanie ponoszą:

  1. Mieszkaniec domu 70 % swojego dochodu (renty, emerytury).
  2. Małżonek, zstępni przed wstępnymi. W przypadku osoby samotnie gospodarującej, jeżeli dochód jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej jednak kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% tego kryterium. W przypadku osoby w rodzinie, jeżeli dochód na osobę jest wyższy niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie z tym, że kwota dochodu pozostająca po wniesieniu opłaty nie może być niższa niż 300% kryterium dochodowego na osobę w rodzinie.
  3. Gmina z której osoba została skierowana do domu pomocy w wysokości różnicy między średnim kosztem utrzymania w domu pomocy a opłatami wnoszonymi przez osoby wymienione w punkcie 1 i 2.

Koszt miesięcznego pobytu w 2024 r. zatwierdzony przez Starostę Siedleckiego wynosi 6 193 zł (Zarządzenie nr 07/2024 Starosty Siedleckiego z dnia 29 stycznia 2024 r.).

Podstawą prawną dotyczącą umieszczania w domach pomocy społecznej jest:

  • ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej;
  • rozporządzenie Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 sierpnia 2012 roku
    w sprawie domów pomocy społecznej.