Orzeczenie jest podstawą do korzystania z systemu ulg i uprawnień przysługujących osobom niepełnosprawnym. Potwierdzeniem posiadania orzeczenia jest legitymacja osoby niepełnosprawnej.


Organem uprawnionym do jej wydania jest właściwy miejscowo powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnosprawności. Zespół wystawia legitymację dokumentującą niepełnosprawność na wniosek osoby zainteresowanej lub jej przedstawiciela ustawowego.
Podstawą wydania każdej z legitymacji jest ostatnie prawomocne orzeczenie o niepełnosprawności, stopniu niepełnosprawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień. Orzeczeniem prawomocnym jest orzeczenie od którego nie wniesiono odwołania albo co do którego strona zrzekła się prawa do wniesienia odwołania oraz wyrok sądu, od którego nie wniesiono środka zaskarżenia.


Do wniosku należy dołączyć:

  • fotografię o wymiarach 35 mm x 45 mm, odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, przedstawiająca tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami,

osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może dołączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami, a osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania – fotografię przedstawiającą osobę z nakryciem głowy, pod warunkiem, że fotografia taka jest zamieszczona w dokumencie potwierdzającym tożsamość tej osoby.

DUPLIKAT legitymacji.

Dotyczy legitymacji wydawanych od 1 września 2017 r., które zostały wystawione wg nowego wzoru na podstawie tego samego orzeczenia.

Za wydanie DUPLIKATU pobiera się opłatę w kwocie 15 zł.

Legitymacje wydawane są na okres ważności orzeczenia, nie dłużej jednak niż na okres:
1. 5 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących niepełnosprawność;

2. 10 lat – w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia.


Legitymacja umożliwia korzystanie z różnych ulg i uprawnień, na podstawie odrębnych przepisów, decydują o nich poszczególne akty prawne, także lokalne.