SZUKAMY MIEJSCA W TWOIM SERCU, W TWOIM DOMU…

Co roku ludzie o wielkich sercach tworzą rodziny zastępcze dla dzieci pozbawionych wychowania w swoich rodzinach biologicznych.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poszukuje kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej dla dzieci z terenu naszego powiatu.

Wszystkich zdecydowanych na przyjęcie dzieci do siebie, a także tych którzy chcą taką ewentualność rozważyć lub temat rodzicielstwa zastępczego ich zainteresował, zapraszamy do kontaktu z pracownikami Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach mieszczącego się przy ul. Piłsudskiego 40

Jak zostać rodziną zastępczą ?

Jak zostać niezawodową rodziną zastępczą krok po kroku

I  ETAP – POZYSKIWANIE  KANDYDATÓW

 1. Osoby wyrażające gotowość do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej mogą zgłosić się do Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej celem uzyskania ogólnych informacji. Następnie kandydaci otrzymują zaproszenie na rozmowę wstępną.
 2. Wstępna rozmowa kandydatów odbywa się z pracownikiem/pracownikami Zespołu ds. Rodzinnej Pieczy Zastępczej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach – koordynatorem rodzinnej pieczy zastępczej i/lub inspektorem. W trakcie rozmowy pracownik zapoznaje się z kandydatami, informuje o kryteriach jakie powinni spełnić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, procedurze kwalifikowania kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej, przedstawia wykaz dokumentów, jakie należy złożyć w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach. Pracownik przedstawia zasady funkcjonowania rodzinnej pieczy zastępczej i dziecka w niej umieszczonego.
 3. Złożenie przez kandydata w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach pisemnego wniosku o wszczęcie procedur kwalifikacyjnych do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej oraz złożenie następujących dokumentów:
 4. zaświadczenia lekarskiego o stanie zdrowia wystawionego przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej (Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach może wymagać zaświadczeń od innych lekarzy specjalistów wykluczających ograniczenia zdrowotne utrudniające bądź uniemożliwiające opiekę nad dzieckiem),
 5. oświadczenia o spełnianiu warunków do pełnienia funkcji rodziny zastępczej zawarte w art. 42 wyż. cyt. ustawy
 6. zaświadczenia o dochodach,
 7. odpis zupełny aktu małżeństwa (ewentualnie sentencja rozwodu)
 8. potwierdzenia zameldowania,
 9. oświadczenie o niekaralności.
 10. Wizyta pracowników Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach             w miejscu zamieszkania kandydatów – celem bliższego poznania kandydatów       w ich środowisku, ich motywacji oraz ustalenie sytuacji rodzinnej,  materialnej,  warunków  mieszkaniowych i bytowych, sytuacji zdrowotnej i innych informacji    o rodzinie.

II  ETAP –  KWALIFIKOWANIE

   1.  Kwalifikowanie  kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy  zastępczej obejmuje niżej określone działania :

 • pracownik odpowiedzialny za kwalifikowanie kieruje kandydata na badanie psychologiczne (indywidualne spotkanie z psychologiem) celem przeprowadzenia diagnozy i wydania opinii o posiadaniu predyspozycji               i motywacji do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy  zastępczej,
 • powołanie zespołu kwalifikacyjnego (w formie ustnej lub pisemnej)
 • posiedzenie zespołu kwalifikacyjnego, mającego na celu omówienie całokształtu sytuacji kandydatów,
 • przeprowadzenie postępowania kwalifikacyjnego (spisanie protokołu),
 • wydanie opinii kwalifikacyjnej przez koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej dokonującego analizy sytuacji osobistej, rodzinnej i majątkowej kandydata/kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej. 

III ETAP  –  SZKOLENIE

 • Szkolenie kandydatów do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej  następuje  wg programu zatwierdzonego przez Ministra Pracy i Polityki Społecznej*,
 • Otrzymanie przez kandydatów zaświadczenia o ukończeniu szkolenia,
 • Otrzymanie zaświadczenia kwalifikacyjnego, wydanego na wniosek kandydata,
 • Przekazanie do Sądu Rejonowego – Wydział Rodzinny i Nieletnich informacji o kandydatach do pełnienia funkcji rodzinnej pieczy zastępczej.

* kandydaci do pełnienia funkcji spokrewnionej rodziny zastępczej szkoleni będą według    indywidualnych potrzeb

IV ETAP – PRZYGOTOWANIE KANDYDATÓW  DO PRZYJĘCIA DZIECKA

 • zapoznanie kandydatów z sytuacją dziecka na podstawie zgromadzonej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Siedlcach  dokumentacji dziecka/dzieci,
 • podjęcie przez kandydatów decyzji  odnośnie przyjęcia dziecka pod opiekę,
 • przekazanie przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informacji do sądu z wnioskiem o ustanowienie rodziny zastępczej,
 • ustanowienie rodziny zastępczej przez sąd w formie postanowienia,
 • przekazanie rodzinie zastępczej przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie  w Siedlcach szczegółowych informacji o dziecku wraz z  dokumentacją.