Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2022 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpił do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans oraz zwiększenie dostępu osób niepełnosprawnych do rehabilitacji zawodowej i społecznej ze szczególnym uwzględnieniem osób zamieszkujących regiony słabiej rozwinięte gospodarczo i społecznie.

Ze środków PFRON przeznaczonych na realizację programu w 2022 roku udzielona może być pomoc w ramach następujących Obszarów:

Obszar A –    do 165.000,00 zł (do 35 % kosztów realizacji) na jeden projekt dotyczący zapewnienia dostępności w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych – część kosztów inwestycji w wielorodzinnych budynkach mieszkalnych zapewniającej dostępność do lokali zamieszkiwanych w tych budynkach przez osoby niepełnosprawne;

Obszar B –    do 150.000,00 zł (do 35 % kosztów realizacji) na likwidację barier
w urzędach, placówkach edukacyjnych lub środowiskowych domach samopomocy w zakresie umożliwienia osobom niepełnosprawnym poruszania się i komunikowania;

Obszar C –    do 34.000,00 zł (do 50 % kosztów realizacji) na każde nowo utworzone stanowisko pracy w spółdzielni socjalnej osób prawnych, proporcjonalnie do wymiaru czasu pracy osoby niepełnosprawnej zatrudnionej na tym stanowisku;

Obszar D –    na likwidację barier transportowych (do 75 % kosztów realizacji projektu
dotyczących  placówek służących rehabilitacji osób niepełnosprawnych oraz w wysokości do 85 % kosztów realizacji projektu dotyczących  warsztatu terapii zajęciowej) do:

  • 120.000,00 zł dla samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”,
    które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, specjalnie przystosowanymi do przewozu osób na wózkach inwalidzkich,
  • 100.000,00 zł dla pozostałych samochodów osobowych, zwanych dalej „mikrobusami”, które w wersji standardowej są samochodami 9-cio miejscowymi, 
  • 300.000,00 zł dla autobusów;

Obszar E –    na dofinansowanie wymaganego wkładu własnego w projektach dotyczących aktywizacji i/lub integracji osób niepełnosprawnych do 15.000,00 zł (do 20 % kosztów realizacji zadania) na każdą osobę niepełnosprawną, która będzie w sposób stały korzystała
z rezultatów projektu, przy czym osoby niepełnosprawne muszą stanowić co najmniej 30 % beneficjentów tego projektu; 

Obszar F –     na tworzenie warsztatów terapii zajęciowej do 70 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 15.000,00 zł na każde miejsce dla osoby niepełnosprawnej w warsztacie terapii zajęciowej, tworzone w wyniku realizacji programu lub do 80 % kosztów realizacji projektu nie więcej niż 160 000,00 zł na remont bądź modernizację przeciwdziałającą degradacji infrastruktury istniejącego warsztatu terapii zajęciowej;

Obszar G – skierowanie do powiatów poza algorytmem dodatkowych środków
na finansowanie zadań ustawowych dotyczących rehabilitacji zawodowej osób niepełnoprawnych. W przypadku  Obszaru G nie ustala się wskaźników kosztów, gdyż zadania realizowane przez powiat w ramach tego obszaru są szczegółowo regulowane postanowieniami ustawowymi oraz właściwymi aktami wykonawczymi.

Druki wniosków można pobrać w pok. nr 2 w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  z siedzibą w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 oraz poniżej.

Wnioski dotyczące Obszarów B, C, D, F programu należy składać do dnia 9 lutego 2022 roku w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40.

W przypadku Obszaru A oraz E programu projektodawca składa wniosek o przyznanie środków finansowych na realizację projektu bezpośrednio do Oddziału PFRON, właściwego dla miejsca realizacji projektu. Wnioski dotyczące obszarów A i E przyjmowane są przez PFRON w trybie ciągłym.

Szczegółowe informacje dotyczące programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce: Programy i zadania PFRON –> Programy realizowane obecnie –> Program wyrównywania różnic między regionami III) oraz w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach ul. Piłsudskiego 40 pok. 2, tel. 25 644 81 72 wew. 225 (strona internetowa PCPR w Siedlcach: www.pcprsiedlce.pl ).

Załączniki do pobrania:

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów Obszar B (docx, 74kb)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów Obszar C (docx. 60KB)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów Obszar D (docx. 71KB)

WNIOSEK o dofinansowanie ze środków PFRON projektów Obszar F (docx. 61KB)