Aktualności

Uchwała w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza Uchwałę Nr 11/28/2015 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy:

Informacja dot. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, spółdzielnie socjalne osób prawnych, działające na terenie Powiatu Siedleckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie pn: „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym […]

Termin przyjmowania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski Projektodawców składane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2016 roku Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON –> Programy realizowane obecnie –> Program wyrównywania różnic między regionami […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających […]

Informacja o terminach naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: – w ramach naboru I przyjmowane będą od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r. – w ramach naboru II przyjmowane będą od 05.09.2016 […]

Informacja o możliwości udziału w działaniach zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w 2016 roku istnieje możliwość udziału mieszkańców Powiatu Siedleckiego w działaniach zleconych w ramach ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2014.1118 z późn. zm.) organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach niżej wymienionych działań: wspierania rodziny […]

Informacja o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: – wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, – zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, – likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, – usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane od 4 […]

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2016

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2016. […]

Drugi nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku (Moduł II)

INFORMACJA Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym – przyjmowane będą od 01.09.2015 r. do 10.10.2015 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2015 roku (Moduł I)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 15.06.2015 r. do 30.08.2015 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

Informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2015 roku

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2015 roku Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2015 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary […]

Terminy składania wniosków w ramach programu wyrównywania różnic między regionami II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski Projektodawców składane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami II” przyjmowane będą do dnia 28 marca 2014 roku w Starostwie Powiatowym w Siedlcach. Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON –> Programy realizowane obecnie –> […]

Program wyrównywania różnic między regionami II

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, spółdzielnie socjalne osób prawnych, działające na terenie Powiatu Siedleckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie pn: „Program wyrównywania różnic między regionami II” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Pełna […]

Przejdź do serwisu Powiatu Siedleckiego

Przejdź do serwisu BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Przejdź do serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do serwisu PFRON - Program Aktywny Samorząd

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Skórzec

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Kisielany

Przejdź do strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Przejdź do strony Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach