Aktualności

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza Uchwałę Nr 108/199/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr 72/133/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego […]

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 18.00 w sali 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się 4 z kolei spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu siedleckiego z udziałem radcy prawnego. Celem grupy wsparcia […]

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2017

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2017. […]

Ogłoszenie o terminie składania wniosków w ramach dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci można składać do dnia 05 sierpnia 2016 roku w pokoju nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Szczegółowe informacje na temat turnusów można uzyskać w siedzibie jednostki oraz pod numerem telefonu 25 644-81-72 wew.228

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku (Moduł I)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 27.06.2016 r. do 30.08.2016 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

,,POGODNE LATO 2016″

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach. Bezpośrednim realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2016” zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. W 2016 roku powiat siedlecki […]

,,Wakacyjna Akcja Caritas 2016″

Już po raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zleca Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizację letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016”. Wypoczynek odbędzie się w Zakopanem w terminie […]

Uchwała w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza Uchwałę Nr 72/133/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy:

Informacja dot. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, spółdzielnie socjalne osób prawnych, działające na terenie Powiatu Siedleckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie pn: „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym […]

Termin przyjmowania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski Projektodawców składane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2016 roku Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON –> Programy realizowane obecnie –> Program wyrównywania różnic między regionami […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających […]

Informacja o terminach naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: – w ramach naboru I przyjmowane będą od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r. – w ramach naboru II przyjmowane będą od 05.09.2016 […]

Informacja o możliwości udziału w działaniach zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w 2016 roku istnieje możliwość udziału mieszkańców Powiatu Siedleckiego w działaniach zleconych w ramach ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2014.1118 z późn. zm.) organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach niżej wymienionych działań: wspierania rodziny […]

Informacja o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: – wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, – zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, – likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, – usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane od 4 […]

Informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość […]

Przejdź do serwisu Powiatu Siedleckiego

Przejdź do serwisu BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Przejdź do serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do serwisu PFRON - Program Aktywny Samorząd

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Skórzec

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Kisielany

Przejdź do strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Przejdź do strony Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach