Aktualności

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2017 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2017 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających […]

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: W ramach naboru I przyjmowane będą od 16.03.2017 r. do 30.03.2017 r. W ramach naboru II przyjmowane będą od 04.09.2017 r. do […]

Ogłoszenie o terminie składania wniosków w ramach dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym można składać do dnia 28 kwietnia 2017 roku w pokoju nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Szczegółowe informacje na temat turnusów można uzyskać w siedzibie jednostki oraz pod numerem telefonu 25 644-81-72.

Zaproszenie do udziału w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zaprasza do udziału w projekcie „SZANSA NA PRZYSZŁOŚĆ” od 01.01.2017 r. do 30.09.2018 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem Działanie 9.1 Aktywizacja społeczno-zawodowa osób wykluczonych i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu Pełną treść ogłoszenia została udostępniona […]

Informacja dotycząca „Programu Wyrównywania Różnic Miedzy Regionami III”

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w 2017 roku Powiat Siedlecki po raz kolejny przystąpi do realizacji „Programu wyrównywania różnic między regionami III” współfinansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym programu jest wyrównywanie szans osób niepełnosprawnych, zamieszkujących regiony słabo rozwinięte ekonomicznie i społecznie w dostępie do rehabilitacji zawodowej i […]

Informacja

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane od 16 stycznia 2017r. Szczegółowe informacje na […]

Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza Uchwałę Nr 108/199/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 28 listopada 2016 roku zmieniającą Uchwałę Nr 72/133/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego […]

Spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż w dniu 28 listopada 2016 r. (poniedziałek) w godzinach 16.00 – 18.00 w sali 107 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40 odbędzie się 4 z kolei spotkanie grupy wsparcia dla rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie powiatu siedleckiego z udziałem radcy prawnego. Celem grupy wsparcia […]

Dofinansowanie ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2017

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność statutową na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki dla osób niepełnosprawnych na rok 2017. […]

Ogłoszenie o terminie składania wniosków w ramach dofinansowania ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym dzieci można składać do dnia 05 sierpnia 2016 roku w pokoju nr 2 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach. Szczegółowe informacje na temat turnusów można uzyskać w siedzibie jednostki oraz pod numerem telefonu 25 644-81-72 wew.228

Nabór wniosków w ramach programu „Aktywny Samorząd” w 2016 roku (Moduł I)

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową przyjmowane będą w sposób ciągły od 27.06.2016 r. do 30.08.2016 r. Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki […]

,,POGODNE LATO 2016″

Wzorem lat ubiegłych również i w tym roku dzieci z terenu naszego powiatu będą mogły aktywnie wypoczywać na wakacjach. Bezpośrednim realizatorem programu profilaktycznego dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych skutkami alkoholizmu pn. „Pogodne Lato 2016” zgodnie z decyzją Zarządu Województwa Mazowieckiego w Warszawie jest Chorągiew Mazowiecka ZHP w Płocku. W 2016 roku powiat siedlecki […]

,,Wakacyjna Akcja Caritas 2016″

Już po raz drugi Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach zleca Caritas Diecezji Siedleckiej w ramach realizacji zadania z zakresu wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej organizację letniego wypoczynku dla 20 dzieci i młodzieży z rodzin zastępczych funkcjonujących na terenie Powiatu Siedleckiego w ramach „Wakacyjnej Akcji Caritas 2016”. Wypoczynek odbędzie się w Zakopanem w terminie […]

Uchwała w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach poniżej zamieszcza Uchwałę Nr 72/133/2016 Zarządu Powiatu w Siedlcach z dnia 18 kwietnia 2016 roku w sprawie ustalenia zasad oceny formalnej i merytorycznej wniosków w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” realizowanego na podstawie porozumienia zawartego z Państwowym Funduszem Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych oraz system rozliczenia kosztów dojazdu Wnioskodawcy:

Informacja dot. „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż organizacje pozarządowe, jednostki samorządu terytorialnego, gminy, zakłady opieki zdrowotnej, podmioty, które prowadzą placówki edukacyjne, spółdzielnie socjalne osób prawnych, działające na terenie Powiatu Siedleckiego mogą ubiegać się o dofinansowanie w programie pn: „Program wyrównywania różnic między regionami III” finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Celem strategicznym […]

Termin przyjmowania wniosków w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III”

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż wnioski Projektodawców składane w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” przyjmowane będą do dnia 15 kwietnia 2016 roku Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl (w zakładce Programy i zadanie PFRON –> Programy realizowane obecnie –> Program wyrównywania różnic między regionami […]

INFORMACJA na temat realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” dofinansowanego ze środków PFRON w 2016 roku

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że  Zarząd PFRON przyjął dokument pn. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2016 roku. Termin przyjmowania wniosków ogłoszony zostanie po podpisaniu umowy z PFRON Moduły, obszary i zadania programu, które będą realizowane w 2016 roku: Moduł I – likwidacja barier utrudniających […]

Informacja o terminach naboru wniosków

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, iż nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym: – w ramach naboru I przyjmowane będą od 21.03.2016 r. do 15.04.2016 r. – w ramach naboru II przyjmowane będą od 05.09.2016 […]

Informacja o możliwości udziału w działaniach zleconych organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach uprzejmie informuje, że w 2016 roku istnieje możliwość udziału mieszkańców Powiatu Siedleckiego w działaniach zleconych w ramach ustawy „o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie” (t. j. Dz. U. z 2014.1118 z późn. zm.) organizacjom pozarządowym oraz podmiotom prowadzących działalność pożytku publicznego w ramach niżej wymienionych działań: wspierania rodziny […]

Informacja o terminie przyjmowania wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON

Informacja Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, że wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON do: – wyjazdu na turnus rehabilitacyjny, – zaopatrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze oraz sprzęt rehabilitacyjny, – likwidacji barier w komunikowaniu, technicznych i architektonicznych, – usług tłumacza języka migowego lub tłumacza przewodnika dla osób niepełnosprawnych, będą przyjmowane od 4 […]

Informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON do zakupu wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym

Zainteresowani uzyskaniem pomocy w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym mogą uzyskać wsparcie ze środków publicznych za pośrednictwem Narodowego Funduszu Zdrowia (na podstawie zlecenia na zaopatrzenie w wyrób medyczny). Zadanie jest realizowane zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 grudnia 2013 r. w sprawie wykazu wyrobów medycznych na zlecenie (Dz. U. poz. 1565). Możliwość […]

Przejdź do serwisu Powiatu Siedleckiego

Przejdź do serwisu BIP Starostwa Powiatowego w Siedlcach

Przejdź do serwisu Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego - Wydział Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Przejdź do serwisu Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej

Przejdź do serwisu Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Przejdź do serwisu PFRON - Program Aktywny Samorząd

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Skórzec

Przejdź do serwisu Caritas Diecezji Siedleckiej - WTZ Kisielany

Przejdź do strony Ogólnopolskiego Stowarzyszenia Powiatowych i Miejskich Ośrodków Pomocy Rodzinie CENTRUM

Przejdź do strony Domu na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach