Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” w 2024 roku  Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  informuje, iż wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach programu „Aktywny samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższymnabór I

będą przyjmowane  od 1 marca 2024 roku do 31 marca 2024 roku

Adresatami programu są:

osoby ze znacznym lub umiarkowanym lub lekkim stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje:

  1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
    a) dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium – do 1.100 zł
    b) dla pozostałych wnioskodawców – do 1.650 zł
  2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  –  do 4.400 zł
  3. opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

  1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/,
  2. w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach).

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać PROFIL ZAUFANY lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia PROFILU ZAUFANEGO należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

WAŻNE:  Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach), w systemie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  oraz poniżej:

W przypadku niezłożenia wniosków w terminie naboru – prośba o przywrócenie terminu złożenia wniosku

Szczegółowe  informacje  na  temat  programu  można  uzyskać na  stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl oraz w tut. jednostce osobiście lub pod nr tel. 25 644-81-72 wew. 224.