Nabór kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych

Starosta Siedlecki ogłasza nabór kandydatów na członków Powiatowe Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych.

Powiatowa Społeczna Rada do Spraw Osób Niepełnosprawnych jest organem opiniodawczo- doradczym do zakresu działania, której należy:

  • inspirowanie przedsięwzięć zmierzających do integracji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych i realizacja praw osób niepełnosprawnych,
  • opiniowanie projektów powiatowych programów działań na rzecz osób niepełnosprawnych,
  • ocena realizacji programów,
  • opiniowanie projektów uchwał i programów przyjmowanych przez radę powiatu pod kątem ich skutków dla osób niepełnosprawnych.

Kadencja Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych trwa 4 lata.
Kandydatów mogą zgłaszać organizacje pozarządowe, fundacje działające na terenie Powiatu Siedleckiego oraz jednostki samorządu terytorialnego (powiat i gminy) w terminie do dnia 8 lutego 2024 roku.
Kandydatów należy zgłaszać w formie pisemnej, na formularzu zgłoszeniowym, stanowiącym załącznik nr 1 do Ogłoszenia Nr 1/2024 Starosty Siedleckiego z dnia 23 stycznia 2024 roku w sprawie zgłaszania kandydatów na członków Powiatowej Społecznej Rady do Spraw Osób Niepełnosprawnych, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siedlcach, ul. Piłsudskiego 40, 08-110 Siedlce (Kancelaria Starostwa- pokój nr 7) lub pocztą na adres Starostwa Powiatowego w Siedlcach wskazany powyżej. Dopuszcza się również przesłanie zgłoszenia (skan wypełnionego formularza) drogą elektroniczną na adres mailowy: starostwo@powiatsiedlecki.pl

Załączniki: