Dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” w 2023 roku Moduł II

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  uprzejmie informuje, że  od 01.03.2023 r.  do 31.03.2023 r. będzie trwać I nabór wniosków o dofinansowanie ze środków PFRON w ramach pilotażowego programu „Aktywny Samorząd” – Moduł II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

Adresatami programu są:

osoby ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, które uczą się w szkole wyższej, szkole policealnej, kolegium lub mają otwarty przewód doktorski poza studiami doktoranckimi.

Maksymalna kwota dofinansowania obejmuje:

  1. dodatek na pokrycie kosztów kształcenia:
    a) dla wnioskodawców pobierających naukę w szkole policealnej lub kolegium – do 1.100 zł
    b) dla pozostałych wnioskodawców – do 1.650 zł
  2. dodatek na uiszczenie opłaty za przeprowadzenie przewodu doktorskiego  –  do 4.400 zł
  3. opłatę za naukę (czesne) – równowartość kosztów czesnego w ramach jednej, aktualnie realizowanej formy kształcenia na poziomie wyższym (na jednym kierunku) – niezależnie od daty poniesienia kosztów, przy czym dofinansowanie powyżej kwoty – 4.400 zł jest możliwe wyłącznie w przypadku, gdy wysokość przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy nie przekracza kwoty 764 zł (netto) na osobę.

Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można złożyć:

  1. w wersji elektronicznej przez platformę internetową SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/
  2. w wersji papierowej w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach),

W celu złożenia dokumentów w systemie elektronicznym przez platformę internetową SOW należy posiadać Profil Zaufany lub certyfikowany podpis elektroniczny.

Aby uzyskać instrukcję utworzenia Profilu Zaufanego należy odwiedzić stronę
https://www.gov.pl/cyfryzacja/profil-zaufany-ego-
https://obywatel.gov.pl/zaloz-profil-zaufany#scenariusz-przez-internet
lub zapoznać się z ofertą banku, w którym posiadają Państwo rachunki.

Informujemy, że dokumenty niezbędne do złożenia wniosku i zawarcia umowy dofinansowania, następnie rozliczenia dofinansowania, wnioskodawca może zeskanować/przesłać w formie elektronicznej w systemie SOW i takie będą rejestrowane w systemie, stanowiąc podstawę do oceny formalnej i merytorycznej wniosku oraz zawarcia umowy i rozliczenia dofinansowania.

WAŻNE: Realizator Programu może wezwać Wnioskodawcę do okazania oryginału dokumentów.

Osoby, które nie posiadają podpisu elektronicznego lub profilu zaufanego ePUAP mogą wypełnić wniosek w systemie SOW, a następnie go wydrukować, podpisać i złożyć w formie papierowej w siedzibie jednostki. Wniosek papierowy zostanie zarejestrowany w systemie SOW przez pracownika tut. Centrum. W powyższym  przypadku, do zawarcia umowy dofinansowania i rozliczenia dofinansowania potrzebne będą kolejne wizyty wnioskodawcy w urzędzie.

Druk wniosku oraz druki wymaganych załączników dostępne są w siedzibie tut. jednostki (pokój nr 4 w budynku Starostwa Powiatowego w Siedlcach), w systemie SOW pod adresem https://sow.pfron.org.pl/  oraz poniżej:

W przypadku niezłożenia wniosków w terminie naboru:

Załączniki (oprócz samego wniosku, który wypełniamy elektronicznie na platformie) należy pobrać i w formie skanu dołączyć poprzez platformę SOW w trakcie składania wniosku.

Szczegółowe informacje na temat programu można uzyskać w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach  (Siedlce, ul. J. Piłsudskiego 40, budynek Starostwa Powiatowego pokój nr 4), na stronie internetowej www.pcprsiedlce.pl lub pod  nr tel. 644-81-72 wew. 224, oraz na stronie internetowej PFRON: www.pfron.org.pl.