Informacja o dofinansowaniu ze środków PFRON do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2024.

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Siedlcach informuje, iż osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej prowadzące działalność na rzecz osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej 2 lat, mogą ubiegać się o dofinansowanie ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych do organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych na rok 2024, jeżeli:

• udokumentują zapewnienie odpowiednich do potrzeb osób niepełnosprawnych warunków technicznych i lokalowych do realizacji zadania;

• udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu.
Na podstawie § 12 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie określenia rodzajów zadań powiatu, które mogą być finansowane ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wnioski o dofinansowanie organizacji sportu, kultury, rekreacji i turystyki osób niepełnosprawnych należy składać w terminie do 30 listopada 2023 roku. Szczegółowych informacji o realizacji zadania można uzyskać pod nr tel. 25 644 81 72 wew. 224 oraz pod adresem: https://www.pcprsiedlce.pl/fundusz-rehabilitacji/rehabilitacja-spoleczna/